segunda-feira, junho 02, 2008

I'll Be A Mountain

i'll leave my island
i'll swim to you
i'll leave my prison
to swim to you
.
i'll be a virgin
when i reach you
i'll be a mountain
when i touch you
.
now that it's over